Jeśli jesteś w Polsce i szukasz miejsca, gdzie możesz obstawiać zakłady sportowe lub grać w kasynie online, bukmacher Mostbet jest doskonałym rozwiązaniem. To doskonały partner do zakładów, który oferuje szeroką gamę wydarzeń, różne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny, a także szybkie wypłaty. A szczególnie zapracowani gracze pokochają naszą aplikację mobilną, w której zawsze możesz śledzić postęp gry!

Regulamin Sklepu Internetowego Look Baby

Definicje obowiązujące każdego Klienta korzystającego drogą elektroniczną z usług powadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Look Baby

 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działaność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przespisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym,
 • Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego,
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ,
 • Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego,
 • Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego,
 • Regulamin – niniejszy dokument,
 • Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
 • Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanch produktów,
 • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827),
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, oraz sposób świadczenia usług sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego LookBaby.pl oraz drogą elektroniczną.
Sklep prowadzi imię nazwisko, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem

1.2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej: lookbaby@onet.pl
 • pod numerem telefonu: 

1.3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.lookbaby.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1.4. Look Baby –  jako usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Całość zasad korzystania ze Sklepu Internetowego określa niniejszy regulamin.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2019. poz. 123 t.j.).

1.5. Sklep jest to Serwis Internetowy, za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sieci Internetowej.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka Internetowa : Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej , Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768
 • włączenie w przeglądarce Internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,
 • system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub wyższej, iOS w wersji 10.0. lub wyższej,
 • urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS)

Aby złożyć zamówienie, Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, oraz w niektórych przypadkach urządzenie wskazujące (klawiatura), umowżliwiające poprawne wypełnienie formularza elektronicznego.

1.6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących konsumentami, jak i do klientów niebędących konsumentami, korzystającymi z Serwisu Internetowego, usług elektronicznych , rezerwacji.

1.7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Zamówienia.

1.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa , np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postawieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej.

1.9. Informacje prezentowane w serwisie internetowym lub w przypadku udstępnienia możliwości dokonywania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumienia się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.10. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna. Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych). W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy; przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach serwisu internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

1.11. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania określonych danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.
Konto jest to oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje sostęp do konta za pomocą Loginu i Hasła.
Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w serwisie internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktów, śledzenie statusu zamówień i dostęp do historii Zamówień.

§ 2. USŁUGI WRAZ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

2.3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

2.4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

2.5. Wszelkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.6 . Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.7. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

2.8. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.9. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych prz zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszelkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców ), realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.

2.10. Sklep www.lookbaby.pl prowadzi sprzedaży towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie na angielskiej wersji www.lookbaby.pl

2.11. Usługodawca za pomocą sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.lookbaby.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej towarów. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia na duży wolumen lub dużą ich wartość, uprzejmie prosimy o uprzedni bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2.12. Składane w sklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie w ramach jednej wysyłki odrębnych zamówień.

§ 3. REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.

3.2. Rejestracja konta polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Witrynie niezbędnych informacji oraz akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku ,, zarejestruj się” jak również potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności.

3.3. W wyniku rejestracji użytkownikowi podporządkowane zostaje konto umożliwiające identyfikację czynności które zostały podjęte przez użytkownika za pośrednictwem Witryny.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła.

3.5. Usługa prowadzenia konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

§ 4. ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie stanowi złożone przez klienta w formie elektronicznej oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

4.2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwa jest weryfikacja zawartości koszyka.

4.4. Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku Zamawiam z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty, poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 • głównych cechach świadczenia w tym towaru,
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
 • adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;
 • łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie oraz sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
 • kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;
 • obowiązku dostarczenia towarów bez wad;
 • istnieniu treści usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

4.5. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania albo paragonu, albo faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).

4.6. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy wyłącznie poczty elektronicznej pod adresem sklep@lookbaby.pl w wiadomości podając numer Zamówienia.

4.8. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Składane w sklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie w ramach jednej wysyłki odrębnych zamówień.

4.9. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

4.10. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

4.11. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę oraz koszty przesyłki oraz. Usługodawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.12. Jeśli dla Towarów obiętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§ 5. PŁATNOŚCI, WYSYŁKA ORAZ ZAMÓWIENIA

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskim lub euro według wyboru Klienta i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

5.2. Klient może wybrać metody płatności :
a) płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24 – realizacja rozpoczyna się w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e mail z informacją o zaakceptowaniu płatności, (wszelkie informacje oraz zasady płatności przez Klientów za pośrednictwem płatności online oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.przelewy24.pl , należy również pamiętać, iż korzystanie z płatności
za pośrednictwem systemu płatności online wymaga akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie) ;
b) przelew bannkowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia) ;
c) Sklep Look Baby nie prowadzi sprzedaży wysyłek za pobraniem.

5.3. Zamówienia, które zostały już wysłane nie mogą zostać anulowane przez Klienta.

5.4. Jeśli w magazynie Sklepu Look Baby zabraknie produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres email podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

5.5. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji gdy Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

5.6.

Kupując w lookbaby macie zupełną swobodę wyboru dostawy, w zależności od Waszych potrzeb. Zamówienia zawsze starannie pakujemy do transportu. Jeżeli twoje zamówienie dotarło do Ciebie w uszkodzonym stanie, prosimy abyś spisał protokół reklamacyjny przy kurierze.

Darmowa wysyłka obowiązuje po przekroczeniu 300zł wydanych w naszym sklepie .

 • KURIER UPS 
  • Koszt 

Tutaj możesz śledzić swoją paczkę: https://gls-group.eu/PL/pl/sledzenie-paczek

 • KURIER InPost
  • Koszt 
  • Paczkomat 

Wszystkie ceny są cenami brutto

Tutaj możesz śledzić swoją paczkę: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek

Przybliżony czas realizacji zamówień: 1-4 dni robocze.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość , może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia Usługodawcy przed jego upływem.

6.2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6.3. Termin 30 – dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

6.4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od Umowy;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zabezpieczonym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia luz ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

6.6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6.7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedwaca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

6.8. Jeżeli Konsument wybrał dostarczenie Towaru w inny niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§ 7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI.

7.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

7.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

7.3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać Towar, wraz z dowodem zakupu. Towar należy przesłać pod adres jaki jest wskazany dla siedziby firmy Look Baby 

7.4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.

7.5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, od daty otrzymania wezwania przez Klienta

§ 8. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: LOOK BABY – Anna Hampel z siedzibą przy al. NMP 3, 42-202 Częstochowa lub na adres poczty elektronicznej: sklep@lookbaby.pl

8.2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

8.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe powinien poinformować w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji, jeśli natomiast w reklamacji będą braki Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych poprosi Klienta o uzupełnienie niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. OCHRONA DANYCH

9.1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności LOOK BABY 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Prawa do Sklepu Internetowego LOOK BABY  oraz prawa autorskie jak również prawa własności do jego nazwy i domeny internetowej, formularzy czy logotypów należą do Sprzedawcy.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

PLIKI DO POBRANIA: